Skip to content

Privacy verklaring

Veritas hecht veel waarde aan de privacy van onze clientèle alsook aan de bezoekers van deze website. In de onderhavige privacyverklaring maken wij kenbaar welke gegevens wij verzamelen, de reden waarom en in welke gevallen alsook met wie wij deze gegevens delen.

Statutaire naam: Veritas Law Corporation B.V. (Veritas)

Enkele handelsnamen: Veritas Letselschade, Letselschade Parkstad en Letselschade Heerlen

Heesbergstraat 41

6417 AA HEERLEN

Nederland

Tel.: 045-5421440

Mail: info@veritasletselschade.nl

Verwerking van persoonsgegevens

De diensten van Veritas omvat het behandelingen van (letsel)schades alsook andere (juridische) aangelegenheden (zeer ruim uitgelegd, afhankelijk van de opdracht van onze clientèle). 

Contactformulier

Een bezoeker kan online het contactformulier invullen om een vraag te stellen. De volgende persoonsgegevens worden dan onder andere verwerkt:

Naam

Telefoonnummer

Mailadres

Veritas gebruikt de persoonsgegevens om de vraag te beantwoorden en met de persoon in kwestie te communiceren.

Digitale nieuwsbrieven

Veritas verwerkt uw gegevens met de mogelijkheid om een nieuwsbrief rond te sturen waarbij uw mailadres en eventueel een (voor)naam wordt gebruikt. Men kan zich uitschrijven voor de nieuwsbrief door op de button te klikken onderaan de betreffende mail.

Behandeling zaak

Indien Veritas een verzoek om schadevergoeding danwel andere juridische ondersteuning aanneemt dan zal Veritas gegevens verzamelen die relevant zijn om het verzoek zorgvuldig en volledig te kunnen behandelen. Denk hierbij ook aan het opvragen van een proces verbaal, opvragen van medische stukken, getuigenverklaringen, etc. U geeft middels een machtiging toestemming dat wij gegevens mogen opvragen en als belangenbehartiger voor u mogen optreden. Voor het opvragen van medische stukken dient de persoon in kwestie een aparte medische machtiging te ondertekenen. Op een later moment kunt u uw toestemming weer intrekken. Wel dient u uw toestemming duidelijk op schrift – voorzien van uw handtekening – in te trekken.

Cookies

Veritas kan gebruik maken van cookies. Mocht dit het geval zijn dan kunt u meer informatie vinden in de Cookie Statement op onze website.

Delen met derden

Veritas deelt alleen gegevens met andere partijen die nodig zijn voor de behandeling van de verkregen opdracht (bijvoorbeeld een tegenpartij) of partijen die ook belang hebben bij een goede behandeling van de schade (denk hierbij aan andere partijen die regres kunnen uitoefenen).

Bewaartermijn

Afgewikkelde dossiers of overnamedossiers (door derden): worden niet langer bewaart dan vijf jaar na moment afwikkeling/overname, de termijn kan worden verlengd door heropening dossier.

Nieuwsbrieven: totdat u kenbaar maakt geen nieuwsbrieven meer van ons te willen ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Veritas heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Dit om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking buiten EER

Wij delen geen persoonsgegevens met organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij (wettelijk) verplicht.

Uw rechten

U hebt recht om aan Veritas te vragen welke persoonsgegevens wij verwerken. Indien nodig dan kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren danwel te wissen. Ook kunt u ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te blokkeren. Het blokkeren of wissen kan alleen indien de verwerking geen wettelijke of contractuele verplichting is. Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming dan kunt u uw toestemming op een later moment intrekken. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de behandeling van uw zaak.

Klacht

Bent u het oneens met onze wijze van omgang met persoonsgegevens? Geef het dan aan ons door. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze verklaring, neem dan contact met ons op.

De privacyverklaring is gewijzigd voor de laatste keer op 7-12-2020.  De meest actuele versie treft u aan op onze website www.veritasletselschade.nl