Skip to content

Veritas Letselschade

Al dertig jaar een winnend team: 95% slagingspercentage!

Algemene voorwaarden Veritas verhalen materiële schade en personenschade

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:

Veritas (afkorting): Veritas Letselschade en Veritas juristen zijnde de vennootschap Veritas Law Corporation met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Heerlen (KvK-nummer 14055966).

Opdrachtgever: cliënt, zijnde iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Veritas een overeenkomst van opdracht aangaat inzake het verhalen van materiële schade en/of personenschade danwel een andere opdracht. 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de schadeverhaalservice die wordt verricht door Veritas, tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Als ook opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn toch enkel de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Veritas uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.

3. Opdracht en uitvoering

Opdrachten, die worden verstrekt aan personen, werkzaam bij Veritas, worden uitsluitend gezien als opdrachten aan Veritas. Veritas sluit de werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, alsmede van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uit. Veritas voert de opdracht volledig zelfstandig uit en is eindverantwoordelijk voor het resultaat. Opdrachtgever heeft geen zeggenschap en evenmin het recht om instructies of bevelen te geven. Veritas neemt bij de uitvoering van haar opdrachten een inspanningsverplichting op zich en neemt daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

4. Inschakeling derden

Veritas is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Veritas neemt daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt tevoren zo veel mogelijk met opdrachtgever. Veritas is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Veritas is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden. Indien de kosten van derden (bijvoorbeeld van een deskundige) niet worden vergoed door de aansprakelijke partij dan dient opdrachtgever na zijn/haar akkoordbevinding deze kosten zelf te voldoen. Opdrachtnemer zal toch trachten om deze kosten te verhalen op de aansprakelijke partij indien mogelijk.

5. Aansprakelijkheid

Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van Veritas dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat aan (buitengerechtelijke) kosten wordt betaald aan Veritas en indien de looptijd langer bedraagt dan zes maanden dan geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het honorarium van maximaal zes maanden. Veritas is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens dan wel winstderving. Veritas is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontoereikende medewerking van opdrachtgever, haar door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, dan wel voor immateriële schade. Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Veritas, binnen 1 jaar nadat men bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop men de aansprakelijkheid baseert.

6. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Veritas tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit de door Veritas voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Veritas.

7. Honorarium

Voor de uitvoering van de opdracht is het honorarium, vermeerderd met eventuele specialisatiefactor, verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd (de zogenaamde buitengerechtelijke kosten volgens artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek). Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van gewerkte uren. Onder verschotten wordt verstaan uitgaven aan derden. Voor reiskosten wordt de helft van het uurtarief exclusief in rekening gebracht en wordt berekend op grond van de feitelijke reistijd. De opdrachtgever wordt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen kosten direct in rekening gebracht. De opdrachtgever stemt er mee in, dat Veritas de buitengerechtelijke kosten bij de aansprakelijke partij in rekening brengt en draagt de aanspraak van deze kosten over aan Veritas. Indien opdrachtgever tussentijds wilt wisselen van belangenbehartiger (van een ander kantoor) dan dient opdrachtgever wel direct en rechtstreeks de kosten (conform urenverantwoording Veritas die leidend zal zijn) te betalen aan Veritas voor de feitelijk ingang van de verandering (inbegrepen de kosten van derden ingeschakeld door Veritas waaronder de medisch adviseur, etc). Veritas is niet verplicht om allereerst de kosten te verhalen op de verzekeraar/wederpartij. Een kopie van het volledig dossier zal pas worden verstrekt na volledige betaling.

8. Verplichting

De opdrachtgever verplicht zich om alle in verband met de behandeling van zijn zaak gewenste medewerking te verlenen, de juiste en relevante inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken te overleggen. Mocht opdrachtgever in een schuldsanering (WSNP) zitten, dan is opdrachtgever verplicht Veritas hier van in kennis te stellen. Indien de opdrachtgever onjuiste gegevens verstrekt dan kan Veritas de opdracht direct beëindigen. Opdrachtgever moet in dat geval zelf de gemaakte kosten op basis van het uurtarief aan Veritas vergoeden als de tegenpartij het honorarium niet heeft vergoed.

9. Betalingen

Veritas heeft geen separate derdenrekening die bestemd is voor betalingen van schadevergoedingen aan opdrachtgevers. Gelden worden om deze reden normaliter door de aansprakelijke partij rechtstreeks overgemaakt naar opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden echter rechtstreeks voldaan aan Veritas.

10. Beëindiging

Opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht te allen tijde via een aangetekend schrijven opzeggen. Opdrachtgever is dan wel, conform artikel 7 en na schriftelijke aanmaning, de (nog) niet verhaalde buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Veritas.

11. Archivering

Veritas stelt het originele dossier ter beschikking aan de opdrachtgever. Veritas bewaart gesloten dossiers gedurende vijf jaar. Daarna kan het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

12. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Veritas is Nederlands recht van toepassing (rechtbank Maastricht).

13. Privacy statement

Voor onze privacy statement verwijzen wij u naar een van onze websites: www.veritasletselschade.nl of www.letselschadeheerlen.nl. U kunt van ons ook kosteloos een exemplaar van dit document via de post of mail ontvangen indien gewenst.